Pravidla a informace pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli distančním způsobem

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto pravidla se vztahují na smlouvy uzavírané distančním způsobem, online, prostřednictvím webové stránky www.pomocklientumehmalina.cz, mezi KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář, IČ 03220885, sídlem O. Lysohorského 702, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, oddíl C vložka 59622 (dále také Advokátní kancelář), a spotřebitelem (dále také Klient).
 • 1.2. Účelem těchto pravidel je splnění informačních povinností vůči spotřebitelům – klientům, které jsou stanoveny zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Poskytnutí informací dle ust. § 1810 an. občanského zákoníku:

 • 2.1. Samotná smlouva o poskytování právní pomoci obsahuje základní informace a údaje pro spotřebitele. Tato pravidla tyto informace doplňují a navazují na ně.
 • 2.2. Údaje o totožnosti a kontaktní údaje Advokátní kanceláře jsou dostupné také na: https://www.pomocklientumehmalina.cz či www.kubicapartners.cz
 • 2.3. Uzavřená smlouva o poskytování právní pomoci a spis budou fyzicky uloženy v sídle Advokátní kanceláře. Opravu a změnu zadaných údajů může Klient učinit v jakékoli formě na email: info@kubica partners.cz
 • 2.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • 2.5. Smlouva o poskytování právních služeb je dostupná v dokumentech ke stažení na webové stránce https://www.pomocklientumehmalina.cz. Smlouvu Klient vytiskne, podepíše a zašle Advokátní kanceláři prostřednictvím formuláře či na email: ehm@kubicapartners.cz. Smlouvu je rovněž možno podepsat uznávaným elektronickým podpisem.
 • 2.6. Veškeré údaje vedené o klientovi a obsah právní pomoci podléhají povinnosti mlčenlivosti podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a nemohou být bez souhlasu klienta poskytnuty třetí osobě.
 • 2.7. Advokátní kancelář provádí právní služby podle pokynů klienta v rozsahu jeho požadavků a současně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a předpisy České advokátní komory.
 • 2.8. Spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou o poskytování právních služeb je Klient oprávněn řešit mimosoudně, v tomto případě je orgánem příslušným k řešení těchto sporů Česká advokátní komora.

3. Odstoupení od smlouvy

 • 3.1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile je podepsána oběma smluvními stranami či jakmile došlo klientovi potvrzení, že formulář včetně smlouvy byl úspěšně odeslán.
 • 3.2. S ohledem na skutečnost, že právní služby je zpravidla nutno poskytnout okamžitě, má klient možnost ve smlouvě o poskytování právních služeb prohlásit, že výslovně žádá o to, aby advokátní kancelář započala s poskytováním právních služeb obratem, před uplynutím lhůty 14 dnů. V takovém případě však zaniká Klientovo právo odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

4. Závěrečná ustanovení

 • 4.1. V oblastech těmito pravidly neupravených se smluvní vztah řídí Smlouvou o poskytování právních služeb.

 

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

Verze v PDF