FAQ – Často kladné otázky

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI – EHMalina

Určitě přihlášku Vaší pohledávky do insolvence podejte příslušnému soudu. Pokud tak neučiníte, nebudou moci být v insolvenci uspokojeny žádné Vaše nároky za dlužníkem. Zatím není rozhodnuto o způsobu řešení úpadku a teprve věřitelé na schůzi věřitelů rozhodnou, zda úpadek bude řešen reorganizací či konkurzem. Míra uspokojení jednotlivých věřitelů pak bude záviset na rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, majetkové situaci dlužníka a zejména konečné výši závazků.

Ano, i v takovém případě je potřeba v dané lhůtě, nejpozději do 12.7.2023 podat přihlášku Vaší pohledávky, a to pohledávky tzv. podmíněné.

Přihlášku pohledávky můžete podat soudu bez právního zastoupení, na stránce justice.cz je možno stáhnout si příslušný formulář pro podání přihlášky. S ohledem na „právní pasti“, které jsou spojeny se sepisem přihlášky a zhodnocením typu pohledávky, však doporučujeme právního zastoupení využít. Ne všechny dosud zveřejněné přihlášky pohledávek v insolvenčním rejstříku jsou bez vad, když nesprávným vyplněním přihlášky pohledávky, riskujete její popření jak insolvenčním správcem, tak dlužníkem.

Ano, přihlášku Vaší pohledávky v případě odstoupení od smlouvy je nutno podat ve lhůtě do 12.7.2023. U klientů, jež odstoupili od smlouvy, je potřeba dát pozor na to, zda došlo k platnému odstoupení od smlouvy v souladu se smlouvou či dle zákonných ustanovení Občanského zákoníku; a dle toho zvolit správný právní důvod pohledávky.

Domníváme se, že mezi jednotlivými skupinami zákazníků nemůže střet vzniknout. Obě tyto skupiny mají v podstatě totožný zájem.

O způsobu řešení úpadku (tedy zda reorganizace či konkurz) mají možnost rozhodnout všichni řádně přihlášení věřitelé, a to na schůzi věřitelů. Na tomto jednání mohou být věřitelé právně zastoupeni, když advokáti jsou pak povinni hlasovat dle pokynů klientů. Tedy konkrétní advokát může dostat od poloviny svých klientů pokyn, aby hlasoval pro reorganizaci a od poloviny může dostat pokyn, aby hlasoval pro konkurz.

Aktuálně se s ohledem na současnou zveřejněnou výši závazků EHMalina, za kancelář přikláníme k tomu, že reorganizace je řešením pro všechny zákazníky. Otázkou samozřejmě je, zda bude povolena a zda je s ohledem na stav dlužníka reálná. Toto ukáže až čas a další informace, kterých se nám aktuálně nedostává.

Nepředpokládáme, že by insolvenční správce rozhodl o tom, že již nainstalované panely se mají sundat. Pokud by však k této absurdní situaci došlo, máme již připraven postup , jak před takovou situací naše klienty ochránit, tedy dosáhnout stavu, aby panely  zůstaly tam, kde jsou (na střechách našich klientů).

Dle zveřejněných informací, již byla trestní oznámení podána a policie již EHMalinu prověřuje. Není potřeba podávat další trestní oznámení, celá věc je již v prověřování  policie. Prověřování a vyšetřování tak velkého subjektu, je však otázkou mnoha měsíců, nemůžeme tedy očekávat, že budeme mít nějaké výsledky šetření obratem. 

Co se týká záruky, tam je situace bohužel pro zákazníky EHMalina, kteří již mají vše dokončeno a předáno, právně těžko uchopitelná, neboť dle stávající judikatury Nejvyššího soudu ČR, bohužel nelze pohledávku z titulu záruky/odpovědnosti za vady přihlásit, ani jako podmíněnou. Tedy do doby, než se případná vada projeví, nelze podat přihlášku do insolvenčního řízení (s výjimkou pokud tuto situaci přímo nepředpokládá smlouva např. ustanovením, že v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku, tak se „hodnota záruky“ vyčísluje jako sleva/snížení ceny díla ve výši xy Kč. Toto ustanovení však SOD, které máme k dispozici, nemají.) Bohužel, pokud se vada dosud neprojevila, pohledávku „ze záruky“ přihlásit nelze – resp. taková přihlašovaná pohledávka, bude insolvenčním správcem popřena.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář