KubicaPartners s.r.o.

Zastupujeme několik set poškozených klientů společnosti Energeticky Holding Malina a.s.

OrelVelky_modre_pozadi

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
IČ: 03220885, DIČ: CZ03220885
sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01
zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 59622
Nabídka právních služeb uvedena na : www.kubicapartners.cz
bankovní spojení: 123-4408800237/0100
Aktuální informace: www.pomocklientumEHMalina.cz
Kontaktní email: EHM@kubicapartners.cz
Kontaktní mobilní telefonní číslo: 705 849 974

Publikováno: 16.05.2024

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení klienti,

informujeme, že dne 15.5.2024 se konala schůze věřitelů.

V rámci schůze byla přednesena zpráva insolvenčního správce o jeho činnosti, vyjádření jednotlivých členů věřitelského výboru k aktuálnímu stavu ve věřitelském výboru a některým jeho krokům, stanovisko městského státního zastupitelství a také stanovisko dlužníka. Hlasy zajištěných věřitelů byl také zvolen nový 7. člen věřitelského výboru.

Ze zprávy insolvenčního správce je důležitá informace o tom, že podal poměrně velké množství žalob na neúčinné úkony, přičemž z těchto by měly být v případě úspěchu žalob do majetkové podstaty přičerpány další finanční prostředky v řádech desítek milionů korun.

Protokol ze schůze věřitelů bude dostupný v insolvenčním rejstříku, můžete se s ním tedy následně seznámit na níže uvedené adrese, stejně tak jako s kompletní zprávou insolvenčního správce:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB&actSheet=B&pageA=1&pageC=1&pageD=1&pageP=1&pageB=all

Dne 7.5.2024 rozhodl insolvenční soud na návrh dlužníka o přeměně reorganizace v konkurz.

Proti tomuto rozhodnutí podala společnost ifTEch s.r.o. odvolání. Daná přeměna v konkurz tak není konečná. Co se týká dalšího vývoje v insolvenčním řízení, je třeba vyčkat rozhodnutí o odvolání. Poté bude zřejmé, zda úpadek dlužníka bude definitivně řešen konkursem, či zda je stále ve hře reorganizace.

Budeme Vás dále informovat.

KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

Publikováno: 16.04.2024

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení,

informujeme Vás, že dne 05.04.2024 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn reorganizační plán dlužníka Energetický Holding Malina a.s., IČO: 10931201, společně se zprávou o reorganizačním plánu (viz č.l. B-785 a B-786). Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 05.04.2024 došlo ke schválení předložené zprávy o reorganizačním plánu dlužníka.

Dále informujeme, že společnost fotovolty s.r.o. má zájem podat vlastní reorganizační plán a požádala věřitelský výbor o svolání schůze věřitelů, a to zejména za účelem odebrání přednostního práva dlužníka k sestavení reorganizačního plánu. Věřitelský výbor k uvedenému návrhu přistoupil a jeho podání je zveřejněno na č.l. B-790 v insolvenčním rejstříku.

Insolvenční soud nařídil na den 7. května 2024 (úterý) v 10.00 hodin zvláštní přezkumné jednání , na kterém budou přezkoumány některé pohledávky věřitelů, které dosud nebyly přezkoumány.

Aktuální vývoj situace lze nalézt na stránkách insolvenčního rejstříku dlužníka zde:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB&actSheet=B&pageA=1&pageC=1&pageD=1&pageP=1&pageB=all

Budeme Vás dále informovat.

Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

Publikováno: 20.11.2023

Sdělení o aktuálním stavu

NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK – 30 DNŮ OD DORUČENÍ DOPISU O ODMÍTNUTÍ PLNĚNÍ

Vážení,

informujeme Vás tímto, že usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 2.11.2023,došlo v návaznosti na souhlas udělený na schůzi věřitelů, k povolení reorganizace. Dlužník má nyní 120 dnů od doručení usnesení o povolení reorganizace, na vyhotovení reorganizačního plánu. Poté, budou věřitelé znovu rozhodovat o tom, zda dojde ke schválení reorganizačního plánu a pokračování reorganizace či prohlášení konkurzu.

V zastoupení našeho klienta jsme se stali předsedou věřitelského výboru dlužníka a společně s ostatními členy věřitelského výboru hájíme v tomto orgánu práva a zájmy všech věřitelů. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

Zásadní aktuální informací je postup dlužníka ohledně nedokončených zakázek. Sdělujeme, že dlužník musí v souladu s ust. § 330a Insolvenčního zákona ve lhůtě 30 dnů od povolení reorganizace rozhodnout, které smlouvy o vzájemném plnění (smlouvy o dílo) splní, a u kterých naopak splnění odmítne. S ohledem na aktuální stav u dlužníka, dojde u většiny smluv o dílo ze strany dlužníka k odmítnutí splnění. Tento postup je zřejmě nevyhnutelný. Dlužník není schopen dostát aktuálně sjednaným závazkům. UPOZORŇUJEME TÍMTO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY EHM, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE JIM BYL/BUDE DORUČEN DOPIS DLUŽNÍKA, VE KTERÉM DLUŽNÍK SDĚLUJE, ŽE ODMÍTÁ SPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO, MUSÍTE VE LHŮTĚ 30 DNŮ OD DORUČENÍ TOHOTO DOPISU, PODAT NOVOU PŘIHLÁŠKU POHLEDÁVKY K INSOLVENČNÍMU SOUDU. PO ODMÍTNUTÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY PŘIHLAŠUJETE POHLEDÁVKU Z TZV. NÁHRADY UJMY TÍM ZPŮSOBENÉ (TO BUDE ZEJMÉNA ZAPLACENÁ ZÁLOHA).

Dlužník avizuje, že všem zákazníkům, u kterých dojde k odmítnutí splnění smlouvy, nabídne uzavření dodatků, a to v několika variantách tak, aby zakázky mohly být i přes odmítnutí splnění dokončeny či smluvní závazky narovnány tak, aby je dlužník byl schopen splnit. Dodatky uzavírat nemusíte, je to Vaše svobodná volba, zda na některý z návrhů přistoupíte či nikoli. Podání přihlášky pohledávky po odmítnutí plnění, nevylučuje následné uzavření dodatku ke smlouvě. Pokud Vám však bylo odmítnuto splnění smlouvy a přihlášku nepodáte, nebude Vám v rámci insolvenčního řízení nic plněno (záloha Vám vrácena nemůže být ani částečně). Pokud jste podali již dříve přihlášku podmíněné pohledávky, i tak doporučujeme podat přihlášku znovu. Pan insolvenční správce avizuje, že všechny přihlášky podmíněné bude na zvláštním přezkumném jednání popírat. Můžete se samozřejmě bránit incidenční žalobou, ale podání nové přihlášky po odmítnutí plnění je rychlejší a levnější cestou k témuž cíli, zvláště za situace, kdy judikatura soudů není v tomto směru jednoznačná.

Pokud jste zákazníky, kteří platně odstoupili od smlouvy o dílo, plnění Vám nebylo odmítnuto, a máte již zjištěnou pohledávku, pro Vás se nic nemění. Žádnou novou přihlášku podávat nemusíte, pro Vás nová lhůta k podání přihlášky neběží.

Pokud jste zákazníky, kteří mají zakázku rozpracovanou před dokončením, dopis o odmítnutí plnění Vám nebyl doručen, tak také nemusíte nic řešit, Vaše zakázka by měla být dokončena bez změny smlouvy.

Upozorňujeme tedy všechny zákazníky, kterým byl/bude doručen dopis o odmítnutí plnění o potřebě PODAT novou přihlášku pohledávky, ve lhůtě NEJPOZDĚJI do 30 dnů od doručení dopisu o odmítnutí plnění!!

Pro naše klienty: Pokud máte dílo nerozpracované, budeme automaticky podávat novou přihlášku pohledávky. Pokud máte dílo ve stádiu rozpracovaném a byl Vám doručen dopis o odmítnutí plnění, informujte nás OBRATEM e-mailem.

Pro nové klienty: Pokud budete mít zájem, přihlášku pohledávky Vám sepíšeme a budeme Vás dále zastupovat v insolvenčním řízení. V tomto řízení je spoustu právních otázek, a při sepisu pohledávky je třeba v každém jednotlivém případě postupovat individuálně, neboť klienti mají zakázky v jiném stavu rozpracovanosti, někteří již podali přihlášky (některé byly zjištěny, jiné popřeny, jiné jsou odloženy na zvláštní přezkum), někteří klienti odstoupili od smluv (část platně, část neplatně), někteří klienti již uzavřeli dodatky smluv, jiní je teprve uzavřou. Z naší strany je tedy potřeba dle konkrétního případu posoudit všechny kroky, které je vhodné učinit, aby byly řádně hájeny Vaše zájmy a na Vaši pohledávku Vám bylo plněno (takovými kroky může být posouzení platnosti původních podání, případné zpětvzetí původní přihlášky, přihláška nové pohledávky po odmítnutí plnění, kontrola dodatků smlouvy, účast na přezkumném jednání, účast na schůzi věřitelů atd.). V případě, že máte zájem o naši právní pomoc, přijímáme nové klienty. Prosím postupujte dle pokynů na tomto webu a v sekci
CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ vyplňte náš online formulář. Těšíme se na spolupráci.

V úctě.

za tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, MBA advokát

KubicaPartners s.r.o.

Jsme tým profesionálů z oborů práva a ekonomie. Znát právo pro nás neznamená pouhé memorování slov zákonů. Jde především o umění a odvahu využít sílu a moc, jež právo nabízí pro řešení situací, ve kterých se nacházíte.

Členové našeho týmu se specializují na jednotlivé oblasti práva, v nichž patří k těm nejlepším. Velikost našeho týmu nám umožňuje pokrýt celou škálu odvětví právního řádu ČR.

Máme za sebou tisíce zhotovených smluv, vyhraných soudních sporů a úspěšných jednání. Naší přidanou hodnotou je zejména schopnost kreativně a komplexně navrhnout více postupů vedoucích k realizaci vašich záměrů.

Můžete nás kontaktovat, najdeme řešení i pro vás.

Jak vám můžeme pomoci?

Praktikujeme právo již od roku 1998

Rodinné právo

Rozvod, výživné, vypořádání

Smluvní agenda

Kupní, darovací smlouvy

Směnky

Biancosměnky, eliminace žalob

Ústavní právo

Ochrana základních práv

GDPR

Ochrana osobních údajů

Firemní právo

Korporace, společnosti, družstva

Rychlý kontakt

Zavolejte nám 705 849 974 nebo vyplňte formulář.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Ozveme se při nejbližší možné příležitosti. Vzhledem k počtu poškozených klientů může být odezva delší než obvykle.