KubicaPartners s.r.o.

Zastupujeme několik set poškozených klientů společnosti Energeticky Holding Malina a.s.

OrelVelky_modre_pozadi

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
IČ: 03220885, DIČ: CZ03220885
sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01
zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 59622
Nabídka právních služeb uvedena na : www.kubicapartners.cz
bankovní spojení: 123-4408800237/0100
Aktuální informace: www.pomocklientumEHMalina.cz
Kontaktní email: EHM@kubicapartners.cz
Kontaktní mobilní telefonní číslo: 705 849 974

Publikováno: 01.08.2023

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení,

 

tímto informujeme, že přezkumné jednání a první schůze věřitelů původně svolaná na den 29.8.2023 v 10:30 hodin byla usnesením insolvenčního soudu odročena na den 24.10.2023 (úterý) na 10:30 hodin. Daného jednání se budeme účastnit a své klientky budeme před jednáním kontaktovat s žádostí o pokyny k hlasování. 

Soud odročil výše uvedené jednání z důvodů vysokého počtu přihlášek pohledávek věřitelů, které došly k soudu až v samém závěru přihlašovací lhůty (cca 2.000 dosud nezapsaných plus 1500 doplnění přihlášek), které není z kapacitních a technických důvodů možné zapsat v odpovídajících lhůtách do insolvenčního rejstříku. Zaevidované přihlášky totiž musí insolvenční soud následně předat insolvenčnímu správci k přezkumu (event. k výzvám na odstranění jejich vad či k jejich doplnění v zákonných lhůtách); insolvenční správce pak musí nejpozději 15 dnů před konáním přezkumného jednání o těchto přihláškách předložit soudu seznam přihlášených pohledávek ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku. V původně stanoveném termínu konání přezkumného jednání by takový postup byl u převážného počtu přihlášených pohledávek neuskutečnitelný. 

Současně informujeme, že dne 25.7.2023 bylo vydáno předběžné opatření, kterým bylo dlužníkovi zamezeno nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty bez předchozího souhlasu insolvenčního správce. Protože prozatím nebylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužníka, náleželo dlužníkovi stále oprávnění nakládat se svým majetkem, pouze s limity dle insolvenčního zákona. Soud však rozhodl o omezení jeho oprávnění, a to na návrh insolvenčního správce, s jednomyslným souhlasem prozatímního věřitelského výboru, který návrh na vydání odůvodnil obavami ze zmenšování rozsahu majetkové podstaty zásahy ze strany dlužníka. KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář v zastoupení člena PVV tento návrh v zájmu věřitelů rovněž podpořila, protože věříme, že poskytne všem zúčastněným větší kontrolu nad dlužníkem a lepší přehled o jeho situaci a fungování, čímž bude zajištěna větší stabilita majetkové podstaty. 
Dlužník se proti tomuto usnesení přirozeně odvolal, avšak jeho odvolání nepovažujeme za důvodné.

 

Novinky můžete dále sledovat v insolvenční rejstřík na odkaze:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

V úctě

za tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, MBA advokát

Publikováno: 24.07.2023

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení,

informujeme Vás tímto, že dne 12.7.2023 uplynula lhůta pro přihlašování pohledávek. Všechny přihlášky našich klientů byly řádně odeslány insolvenčnímu soudu. Přihlášky jsou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku postupně.

Dne 20.7.2023 se v Praze uskutečnilo další jednání prozatímního věřitelského výboru dlužníka (dále též jen PVV), kterého jsme se opět v zastoupení našeho klienta osobně účastnili.

Při jednání PVV dne 29.6.2023 dlužník prezentoval svůj záměr k realizaci dosud nerozpracovaných zakázek, a to v avízovaných dvou možných variantách dokončení. Dlužník nabízí variantu 1) realizaci zakázek přímo EHMalinou (dlužníkem), a to za podmínky úhrady částky 20% ceny díla navíc oproti původní ceně, nebo variantu 2) realizaci zakázky třetím subjektem, a to za stejnou cenu díla, jak byla původně sjednána (převzetí zakázky investorem). Bližší informace nebo dokumentaci o právním režimu, zejména druhé varianty, však dosud dlužník nepředložil.

Dlužník na svých webových stránkách zveřejnil formulář, ve kterém nabízí zákazníkům volbu varianty 1) nebo varianty 2) pro nerozpracované zakázky. S ohledem na opakující se dotazy klientů, k tomuto dotazníku sdělujeme, že tento chápeme jako pouhé nezávazné sdělení, kterým dáte dlužníkovi
informaci o tom, zda se přikláníte k variantě 1), nebo k variantě 2). Na jednání PVV se dlužník zavázal, že výslovně zveřejní, že se jedná pouze o
nezávaznou volbu, která se stane závaznou až ve chvíli, kdy bude podepsán odpovídající dodatek ke smlouvě.

Novinky můžete dále sledovat v insolvenční rejstřík na odkaze:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

V úctě

za tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, MBA advokát

KubicaPartners s.r.o.

Jsme tým profesionálů z oborů práva a ekonomie. Znát právo pro nás neznamená pouhé memorování slov zákonů. Jde především o umění a odvahu využít sílu a moc, jež právo nabízí pro řešení situací, ve kterých se nacházíte.

Členové našeho týmu se specializují na jednotlivé oblasti práva, v nichž patří k těm nejlepším. Velikost našeho týmu nám umožňuje pokrýt celou škálu odvětví právního řádu ČR.

Máme za sebou tisíce zhotovených smluv, vyhraných soudních sporů a úspěšných jednání. Naší přidanou hodnotou je zejména schopnost kreativně a komplexně navrhnout více postupů vedoucích k realizaci vašich záměrů.

Můžete nás kontaktovat, najdeme řešení i pro vás.

Jak vám můžeme pomoci?

Praktikujeme právo již od roku 1998

Rodinné právo

Rozvod, výživné, vypořádání

Smluvní agenda

Kupní, darovací smlouvy

Směnky

Biancosměnky, eliminace žalob

Ústavní právo

Ochrana základních práv

GDPR

Ochrana osobních údajů

Firemní právo

Korporace, společnosti, družstva

Rychlý kontakt

Zavolejte nám 705 849 974 nebo vyplňte formulář.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Ozveme se při nejbližší možné příležitosti. Vzhledem k počtu poškozených klientů může být odezva delší než obvykle.