AKTUALITY

Informace pro klienty mající pohledávky za společností Energeticky Holding Malina a.s.

16.05.2024

Sdělení o aktuálním stavu


Vážení klienti,

informujeme, že dne 15.5.2024 se konala schůze věřitelů.

V rámci schůze byla přednesena zpráva insolvenčního správce o jeho činnosti, vyjádření jednotlivých členů věřitelského výboru k aktuálnímu stavu ve věřitelském výboru a některým jeho krokům, stanovisko městského státního zastupitelství a také stanovisko dlužníka. Hlasy zajištěných věřitelů byl také zvolen nový 7. člen věřitelského výboru.

Ze zprávy insolvenčního správce je důležitá informace o tom, že podal poměrně velké množství žalob na neúčinné úkony, přičemž z těchto by měly být v případě úspěchu žalob do majetkové podstaty přičerpány další finanční prostředky v řádech desítek milionů korun.

Protokol ze schůze věřitelů bude dostupný v insolvenčním rejstříku, můžete se s ním tedy následně seznámit na níže uvedené adrese, stejně tak jako s kompletní zprávou insolvenčního správce:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB&actSheet=B&pageA=1&pageC=1&pageD=1&pageP=1&pageB=all

Dne 7.5.2024 rozhodl insolvenční soud na návrh dlužníka o přeměně reorganizace v konkurz.

Proti tomuto rozhodnutí podala společnost ifTEch s.r.o. odvolání. Daná přeměna v konkurz tak není konečná. Co se týká dalšího vývoje v insolvenčním řízení, je třeba vyčkat rozhodnutí o odvolání. Poté bude zřejmé, zda úpadek dlužníka bude definitivně řešen konkursem, či zda je stále ve hře reorganizace.

Budeme Vás dále informovat.

KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

16.04.2024

Sdělení o aktuálním stavu


Vážení,

informujeme Vás, že dne 05.04.2024 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn reorganizační plán dlužníka Energetický Holding Malina a.s.,
IČO: 10931201, společně se zprávou o reorganizačním plánu
(viz č.l. B-785 a B-786). Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 05.04.2024 došlo ke schválení předložené zprávy o reorganizačním plánu dlužníka.

Dále informujeme, že společnost fotovolty s.r.o. má zájem podat vlastní reorganizační plán a požádala věřitelský výbor o svolání schůze věřitelů, a to zejména za účelem odebrání přednostního práva dlužníka k sestavení reorganizačního plánu. Věřitelský výbor k uvedenému návrhu přistoupil a jeho podání je zveřejněno na č.l. B-790 v insolvenčním rejstříku.

Insolvenční soud nařídil na den 7. května 2024 (úterý) v 10.00 hodin zvláštní přezkumné jednání , na kterém budou přezkoumány některé pohledávky věřitelů, které dosud nebyly přezkoumány.

Aktuální vývoj situace lze nalézt na stránkách insolvenčního rejstříku dlužníka zde:
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB&actSheet=B&pageA=1&pageC=1&pageD=1&pageP=1&pageB=all

Budeme Vás dále informovat.

Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

20.11.2023

Sdělení o aktuálním stavu


NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK – 30 DNŮ OD DORUČENÍ DOPISU O ODMÍTNUTÍ PLNĚNÍ

Vážení,

informujeme Vás tímto, že usnesením Městského soudu v Praze, ze dne 2.11.2023,došlo v návaznosti na souhlas udělený na schůzi věřitelů, k povolení reorganizace. Dlužník má nyní 120 dnů od doručení usnesení o povolení reorganizace, na vyhotovení reorganizačního plánu. Poté, budou věřitelé znovu rozhodovat o tom, zda dojde ke schválení reorganizačního plánu a pokračování reorganizace či prohlášení konkurzu.

V zastoupení našeho klienta jsme se stali předsedou věřitelského výboru dlužníka a společně s ostatními členy věřitelského výboru hájíme v tomto orgánu práva a zájmy všech věřitelů. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

Zásadní aktuální informací je postup dlužníka ohledně nedokončených zakázek. Sdělujeme, že dlužník musí v souladu s ust. § 330a Insolvenčního zákona ve lhůtě 30 dnů od povolení reorganizace rozhodnout, které smlouvy o vzájemném plnění (smlouvy o dílo) splní, a u kterých naopak splnění odmítne. S ohledem na aktuální stav u dlužníka, dojde u většiny smluv o dílo ze strany dlužníka k odmítnutí splnění. Tento postup je zřejmě nevyhnutelný. Dlužník není schopen dostát aktuálně sjednaným závazkům. UPOZORŇUJEME TÍMTO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY EHM, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE JIM BYL/BUDE DORUČEN DOPIS DLUŽNÍKA, VE KTERÉM DLUŽNÍK SDĚLUJE, ŽE ODMÍTÁ SPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO, MUSÍTE VE LHŮTĚ 30 DNŮ OD DORUČENÍ TOHOTO DOPISU, PODAT NOVOU PŘIHLÁŠKU POHLEDÁVKY K INSOLVENČNÍMU SOUDU. PO ODMÍTNUTÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY PŘIHLAŠUJETE POHLEDÁVKU Z TZV. NÁHRADY UJMY TÍM ZPŮSOBENÉ (TO BUDE ZEJMÉNA ZAPLACENÁ ZÁLOHA).

Dlužník avizuje, že všem zákazníkům, u kterých dojde k odmítnutí splnění smlouvy, nabídne uzavření dodatků, a to v několika variantách tak, aby zakázky mohly být i přes odmítnutí splnění dokončeny či smluvní závazky narovnány tak, aby je dlužník byl schopen splnit. Dodatky uzavírat nemusíte, je to Vaše svobodná volba, zda na některý z návrhů přistoupíte či nikoli. Podání přihlášky pohledávky po odmítnutí plnění, nevylučuje následné uzavření dodatku ke smlouvě. Pokud Vám však bylo odmítnuto splnění smlouvy a přihlášku nepodáte, nebude Vám v rámci insolvenčního řízení nic plněno (záloha Vám vrácena nemůže být ani částečně). Pokud jste podali již dříve přihlášku podmíněné pohledávky, i tak doporučujeme podat přihlášku znovu. Pan insolvenční správce avizuje, že všechny přihlášky podmíněné bude na zvláštním přezkumném jednání popírat. Můžete se samozřejmě bránit incidenční žalobou, ale podání nové přihlášky po odmítnutí plnění je rychlejší a levnější cestou k témuž cíli, zvláště za situace, kdy judikatura soudů není v tomto směru jednoznačná.

Pokud jste zákazníky, kteří platně odstoupili od smlouvy o dílo, plnění Vám nebylo odmítnuto, a máte již zjištěnou pohledávku, pro Vás se nic nemění. Žádnou novou přihlášku podávat nemusíte, pro Vás nová lhůta k podání přihlášky neběží.

Pokud jste zákazníky, kteří mají zakázku rozpracovanou před dokončením, dopis o odmítnutí plnění Vám nebyl doručen, tak také nemusíte nic řešit, Vaše zakázka by měla být dokončena bez změny smlouvy.

Upozorňujeme tedy všechny zákazníky, kterým byl/bude doručen dopis o odmítnutí plnění o potřebě PODAT novou přihlášku pohledávky, ve lhůtě NEJPOZDĚJI do 30 dnů od doručení dopisu o odmítnutí plnění!!

Pro naše klienty: Pokud máte dílo nerozpracované, budeme automaticky podávat novou přihlášku pohledávky. Pokud máte dílo ve stádiu rozpracovaném a byl Vám doručen dopis o odmítnutí plnění, informujte nás OBRATEM e-mailem.

Pro nové klienty: Pokud budete mít zájem, přihlášku pohledávky Vám sepíšeme a budeme Vás dále zastupovat v insolvenčním řízení. V tomto řízení je spoustu právních otázek, a při sepisu pohledávky je třeba v každém jednotlivém případě postupovat individuálně, neboť klienti mají zakázky v jiném stavu rozpracovanosti, někteří již podali přihlášky (některé byly zjištěny, jiné popřeny, jiné jsou odloženy na zvláštní přezkum), někteří klienti odstoupili od smluv (část platně, část neplatně), někteří klienti již uzavřeli dodatky smluv, jiní je teprve uzavřou. Z naší strany je tedy potřeba dle konkrétního případu posoudit všechny kroky, které je vhodné učinit, aby byly řádně hájeny Vaše zájmy a na Vaši pohledávku Vám bylo plněno (takovými kroky může být posouzení platnosti původních podání, případné zpětvzetí původní přihlášky, přihláška nové pohledávky po odmítnutí plnění, kontrola dodatků smlouvy, účast na přezkumném jednání, účast na schůzi věřitelů atd.). V případě, že máte zájem o naši právní pomoc, přijímáme nové klienty. Prosím postupujte dle pokynů na tomto webu a v sekci
CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ vyplňte náš online formulář. Těšíme se na spolupráci.

V úctě.

za tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, MBA advokát

29.09.2023

Sdělení o aktuálním stavu


Vážení,

tímto informuje, že v EHMalina došlo k výměně vedení společnosti, když novým členem představenstva se stal pan Ing. Lukáš Uhl, který úvodem deklaroval, že jeho cílem je dovézt EhMalinu k úspěšné reorganizaci. Bližší informace k aktuálnímu stavu připravujeme a budou našim klientům opět doručeny v rámci nastavené komunikační linky.

Zde odkaz na zprávu přímo od dlužníka: https://malinagroup.cz/

Připomínáme, že přezkumné jednání a první schůze věřitelů se uskuteční dne 24.10.2023 (úterý) v 10:30 hodin. Daného jednání se budeme v zastoupení našich klientů účastnit a své klientky budeme před jednáním kontaktovat s žádostí o pokyny k hlasování. Čekáme na bližší informace o nastavení možné reorganizace.

01.08.2023

Sdělení o aktuálním stavu


Vážení,

 

tímto informujeme, že přezkumné jednání a první schůze věřitelů původně svolaná na den 29.8.2023 v 10:30 hodin byla usnesením insolvenčního soudu odročena na den 24.10.2023 (úterý) na 10:30 hodin. Daného jednání se budeme účastnit a své klientky budeme před jednáním kontaktovat
s žádostí o pokyny k hlasování.

Soud odročil výše uvedené jednání z důvodů vysokého počtu přihlášek pohledávek věřitelů, které došly k soudu až v samém závěru přihlašovací lhůty (cca 2.000 dosud nezapsaných plus 1500 doplnění přihlášek), které není z kapacitních a technických důvodů možné zapsat v odpovídajících lhůtách do insolvenčního rejstříku. Zaevidované přihlášky totiž musí insolvenční soud následně předat insolvenčnímu správci
k přezkumu 
(event. k výzvám na odstranění jejich vad či k jejich doplnění v zákonných lhůtách); insolvenční správce pak musí nejpozději 15 dnů před konáním přezkumného jednání o těchto přihláškách předložit soudu seznam přihlášených pohledávek ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
V původně stanoveném 
termínu konání přezkumného jednání by takový postup byl u převážného počtu přihlášených pohledávek neuskutečnitelný. 

Současně informujeme, že dne 25.7.2023 bylo vydáno předběžné opatření, kterým bylo dlužníkovi zamezeno nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty bez předchozího souhlasu insolvenčního správce. Protože prozatím nebylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužníka, náleželo dlužníkovi stále oprávnění nakládat se svým majetkem, pouze s limity dle insolvenčního zákona. Soud však rozhodl o omezení jeho oprávnění, a to na návrh insolvenčního správce, s jednomyslným souhlasem prozatímního věřitelského výboru, který návrh na vydání odůvodnil obavami ze zmenšování rozsahu majetkové podstaty zásahy ze strany dlužníka. KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář v zastoupení člena PVV tento návrh v zájmu věřitelů rovněž podpořila, protože věříme, že poskytne všem zúčastněným větší kontrolu nad dlužníkem a lepší přehled o jeho situaci a fungování, čímž bude zajištěna větší stabilita majetkové podstaty.
Dlužník se proti tomuto usnesení přirozeně odvolal, avšak jeho odvolání nepovažujeme za důvodné.

Novinky můžete dále sledovat v insolvenční rejstřík na odkaze:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

V úctě

za tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, MBA advokát

24.07.2023

Sdělení o aktuálním stavu


Vážení,

informujeme Vás tímto, že dne 12.7.2023 uplynula lhůta pro přihlašování pohledávek. Všechny přihlášky našich klientů byly řádně odeslány insolvenčnímu soudu. Přihlášky jsou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku postupně.

Dne 20.7.2023 se v Praze uskutečnilo další jednání prozatímního věřitelského výboru dlužníka (dále též jen PVV), kterého jsme se opět v zastoupení našeho klienta osobně účastnili.

Při jednání PVV dne 29.6.2023 dlužník prezentoval svůj záměr k realizaci dosud nerozpracovaných zakázek, a to v avízovaných dvou možných variantách dokončení. Dlužník nabízí variantu 1) realizaci zakázek přímo EHMalinou (dlužníkem), a to za podmínky úhrady částky 20% ceny díla navíc oproti původní ceně, nebo variantu 2) realizaci zakázky třetím subjektem, a to za stejnou cenu díla, jak byla původně sjednána (převzetí zakázky investorem). Bližší informace nebo dokumentaci o právním režimu, zejména druhé varianty, však dosud dlužník nepředložil.

Dlužník na svých webových stránkách zveřejnil formulář, ve kterém nabízí zákazníkům volbu varianty 1) nebo varianty 2) pro nerozpracované zakázky. S ohledem na opakující se dotazy klientů, k tomuto dotazníku sdělujeme, že tento chápeme jako pouhé nezávazné sdělení, kterým dáte dlužníkovi
informaci o tom, zda se přikláníte k variantě 1), nebo k variantě 2). Na jednání PVV se dlužník zavázal, že výslovně zveřejní, že se jedná pouze o
nezávaznou volbu, která se stane závaznou až ve chvíli, kdy bude podepsán odpovídající dodatek ke smlouvě.

Novinky můžete dále sledovat v insolvenční rejstřík na odkaze:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

V úctě

za tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, MBA advokát

21.06.2023

Nové informace pro klienty


Vážení,

informujeme Vás tímto, že nadále pravidelně probíhají jednání prozatímního věřitelského výboru. Třetí jednání se uskutečnilo v Praze
dne 19.6.2023. 
Všech jednání se aktivně účastníme v zastoupení našeho klienta, v zájmu všech věřitelů. Zápisy z jednání najdete v insolvenčním rejstříku v sekci B, poté, kdy je zveřejní předseda prozatímního věřitelského výboru. Zápisy naleznete zde:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

Na posledním jednání EH Malina opakovaně sdělila, že dokončí všechny dosud rozpracované zakázky a přislíbila, že do 30.6.2023 sdělí informace, zda a případně za jakých podmínek bude možné dokončit dosud nezapočaté zakázky. Zatím tedy k tomu nemáme žádnou bližší informaci. 

Insolvenční správce by měl nejpozději ve lhůtě do 25.6. sdělit názor na správnou formu přihlašování pohledávek, očekáváme tedy jeho písemné stanovisko. Následně budeme odesílat přihlášky našich klientů insolvenčnímu soudu. 

Podrobné informace k přihlašování pohledávek a aktuálním stavu řízení jsou našim klientům doručovány formou e-mailové komunikace. 

Pokud máte zájem o naše právní služby, použijte sekci CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

https://www.pomocklientumehmalina.cz/chci-pravni-zastoupeni-prihlasku-do-insolvence/

V úctě

Za tým AK KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Lucie Ocelíková, advokátka

02.06.2023

Informace pro klienty

Vážení,

informujeme tímto, že proběhla dvě jednání prozatímního věřitelského výboru, a to ve dnech 25.5. a 1.6. 2023. Obou jednání jsme se aktivně účastnili v zastoupení našeho klienta, člena prozatímního věřitelského výboru pana Ing. Miko. Zápisy z jednání najdete v insolvenčním rejstříku v sekci B poté, kdy je zveřejní předseda prozatímního věřitelského výboru. Zápisy naleznete zde:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

Dne 1.6.2023 byl jmenován nový člen představenstva dlužníka pan Ing. Marián Klásek, zkušený krizový manažer. Doufáme, že jeho vstup do krizového managementu přispěje k řešení celé věci. Pan Ing. Klásek, včetně dalších členů týmu dlužníka, byli přítomni na jednání prozatímního věřitelského výboru dne 1.6.2023, kde EHM deklarovalo snahu o dokončení všech zakázek s tím, že představí konkrétní kroky a možnosti vedoucí k dokončování nerozpracovaných zakázek. Aktuálně postupně probíhá dokončování zakázek, které jsou již ve stavu rozpracovanosti/před dokončením. Nemějte obavu po předání díla hradit finální faktury, insolvenční správce i prozatímní věřitelský výbor situaci monitoruje. Platby na účet dlužníka je možno provádět. 

Dále informujeme, že s insolvenčním správcem komunikujeme problematiku přihlašování pohledávek, abychom předešli ze strany správce popírání pohledávek a v jeho návaznosti stovce či tisícům incidenčních sporů, což zcela jistě není v zájmů věřitelů. Prozatímní věřitelský výbor doporučil insolvenčnímu správci, aby po bližším seznámení se s různými typy přihlášek veřejným způsobem informoval věřitele o svém názoru na správnou formou přihlašování pohledávek.

V rámci naší kanceláře posuzujeme každou věc individuálně, kdy je třeba zhodnotit spoustu proměnných, od posouzení platnosti odstoupení, účinků dohody Šetřím s Malinou až po správnou formu přihlášení každé pohledávky.

Současně dále sdělujeme, že dne 2.6.2023 vstoupilo do insolvenčního řízení státní zastupitelství, které bude rovněž průběh řízení monitorovat. Budeme Vás dále informovat.

Více informací bylo našim klientům doručováno formou e-mailové komunikace.
Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o právní pomoc či informace.

Pokud máte zájem o naše právní služby, použijte sekci CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ
https://www.pomocklientumehmalina.cz/chci-pravni-zastoupeni-prihlasku-do-insolvence/

V úctě

Za tým AK KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Lucie Ocelíková, advokátka

18.05.2023

JMENOVÁNÍ PROZATÍMNÍHO VĚŘITELSKÉHO VÝBORU


Vážení klienti, zákazníci Energetického Holdingu Malina a.s.,

  • 1) Informujeme Vás, že na základě našeho návrhu, se náš klient stal členem prozatímního věřitelského výboru, když tedy v tomto důležitém orgánu máme zastoupení a budeme prosazovat zájmy všech našich klientů. Nyní bude následovat kontaktování insolvenčního správce a první jednání prozatímního věřitelského výboru.
  • 2) Vypracovali jsme seznam Otázek a odpovědí, které nejčastěji tíží naše klienty. K seznámení na www.pomocklientumehmalina.cz
  • 3) Postupně zpracováváme Vámi zaslané podklady a pracujeme na sepisu přihlášek pohledávek.

Budeme Vás dále informovat o novinkách a dalším postupu.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

11.05.2023

NAŠE DALŠÍ KROKY

 Vážení klienti, zákazníci Energetického Holdingu Malina a.s.,

1) Informujeme Vás tímto, že jsme v zastoupení klientů podali první přihlášky do insolvenčního řízení a současně jsme požádali o jmenování našich klientů jako členů prozatímního věřitelského výboru u dlužníka. Věříme, že v rámci angažmá v prozatímním věřitelském výboru budeme schopni aktivně bránit práva všech věřitelů, hlídat dlužníka i celý proces insolvence. 

2) Dále Vás informuje, že v zastoupení klientů, kteří jsou ve fázi těsně před dokončením, jsme dnešního dne vyzvali dlužníka, aby obratem sdělil termíny pro realizaci a dokončení zakázky. Očekáváme teď jejich odpověď a budeme na EHMalina dále vyvíjet tlak, aby sdělil svůj další plánovaný postup a zejména termíny možných realizací. Stále se domníváme, že reorganizace zatím vypadá jako nejvhodnější způsob řešení, ale vše ukáže až čas a také informace o kompletní majetkové situaci a možnostech dlužníka.

3) Dáváme dále na vědomí, že Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo na webových stránkách programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM informaci, že v případě, že by zákazníci z důvodu prodlení svých dodavatelů nestíhali realizace v termínech dle schválených žádostí, jsou připraveni termíny prodloužit tak, aby nikdo o dotaci nepřišel. Toto je jistě dobrou zprávou. Blíže viz.:
https://novazelenausporam.cz/nestihate-termin-realizace-dejte-nam-vedet/

4) Na podání přihlášek je stále čas. Úpadek ještě nebyl prohlášen. Ať už se rozhodnete pro naše právní zastoupení, či jiné, důležité je v dané lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, podat přihlášku pohledávky do insolvence. Z důvodu velkého zájmu klientů a nutnosti individuálního přístupu v každé jednotlivé věci, Vás prosíme, pokud máte zájem o naše zastoupení, abyste se ozvali co nejdříve. Budeme Vás dále informovat o novinkách a postupu.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

09.05.2023

NÁVRH NA INSOLVENCI ZVEŘEJNĚN V INS. REJSTŘÍKU – CO DÁL?


Vážení klienti, zákazníci Energetického holdingu Malina a.s.,

informujeme Vás tímto, že dnešního dne byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn insolvenční návrh dlužníka EHMalina, který je současně spojen s návrhem na povolení reorganizace. Návrh si můžete prostudovat zde na tomto odkazu:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=F9D240E57895BBC9E05333F21FACCCCB

Dlužník deklaruje snahu o dokončení všech zakázek a uvádí, že aktuálně by insolvence formou konkurzu (zpeněžování jeho majetku) přineslo pro klienty řádově nižší uspokojení, než řešení úpadku formou reorganizace. Z dostupných příloh, které dlužník dodal spolu s insolvenčním návrhem vyplývá, že uvedené je zřejmě realitou. Reorganizace se nám aktuálně jeví jako dobré řešení, důležité však je, aby dlužník dál pokračoval v realizaci zakázek, stanovil jasný harmonogram prací a sestavil řádný reorganizační plán. Dlužník uvádí, že v nejbližších dnech zvýší intenzitu předávání dokončených zakázek, tedy uvidíme.

O návrhu na povolení reorganizace bude nyní rozhodovat insolvenční soud. Následně pak o přijetí reorganizačního plánu budou hlasovat na schůzi věřitelů jednotliví, do insolvenčního řízení přihlášení věřitelé, a to v rámci skupin věřitelů, do kterých budou zařazeni.

Převzali jsme právní zastoupení již celé řady klientů, když v návaznosti na návrh dlužníka na povolení reorganizace, budeme aktuálně v zastoupení klientů vyzývat dlužníka k okamžitému stanovení termínů realizace u jednotlivých klientů a budeme se aktivně účastnit na insolvenčním řízení podáváním návrhů důležitých v zájmu klientů (odvolání, žádosti, dotazy apod.).

„V množství je síla“.

Aktuálně zastupujeme již větší množství klientů, a s narůstajícím počtem bude sílit i náš tlak na dlužníka. Převezmeme Vaše právní zastoupení, připravíme přihlášku pohledávky, ale také jsme připravení Vaše zájmy účelně hájit v rámci celého řízení, a to formou účasti na přezkumném jednání, schůzích věřitelů a potažmo angažmá ve věřitelském orgánu – v zájmu všech klientů.

Advokát pan JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru. Máme tedy v rámci kanceláře zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství.

Co se týká jednotlivých skupin klientů, aktuálně se domníváme, že nemůže vzniknout mezi klienty žádný střet, neboť reorganizační plán může být schválen, jen pokud každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Je tedy nerozhodné, zda jste klientem, který odstoupil od smlouvy, či již máte panely na střeše, nebo máte jen uzavřenu smlouvu – jsme schopni účinně hájit všechny Vaše zájmy.

Neváhejte se na nás obrátit v sekci :

CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ – PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

07.05.2023

ENERGETICKÝ HOLDING MALINA a.s. JE V INSOLVENCI – CO DÁL?

NENÍ TO KONEC! POMŮŽEME VÁM!

Vážení,

na webových stránkách společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM) bylo zveřejněno, že EHM podal návrh na povolení reorganizace. Bohužel se tedy stalo to, co se dalo, vzhledem k aktuální situaci, očekávat. Zatím v insolvenčním rejstříku není návrh EHM zveřejněn, tedy bližší informace neznáme.

CO TEDY DĚLAT, KDYŽ JE EHM V INSOLVENCI?

Dle sdělení dlužníka, chce tento svůj úpadek řešit formou reorganizace, tedy společnost EHM by neměla zaniknout, ale podle reorganizačního plánu by
měla dokončit své stávající zakázky. Reorganizační plán však musí být schválen schůzí věřitelů, kterou budete tvořit Vy věřitelé, řádně přihlášení do insolvenčního řízení.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že insolvence tedy nemusí být konec. Vaše peníze nemusí být ztraceny v nedohlednu. Naše kancelář
zastupuje více než 1700 klientů v insolvenčním řízení dlužníka GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). V tomto řízení i díky naší advokátní kanceláři, klienti získají více než 70% svých pohledávek, což je
nadstandardní uspokojení v rámci insolvence, v případě konkurzu.

Ani v insolvenčním řízení dlužníka EHM, není třeba „házet flintu do žita“. Důležité je, jaký je objem majetku a závazků dlužníka EHM, a zda bude
schváleno řešení úpadku formou reorganizace, resp. zda následně dojde ke schválení reorganizačního plánu, či bude nakonec prohlášen konkurz. Tyto
skutečnosti nám ukáže až čas. Ať tak nebo tak, nejdůležitější je pro všechny zákazníky EHM (věřitele), přihlásit ve lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, své nároky do insolvenčního řízení PŘIHLÁŠKOU POHLEDÁVKY. Pokud tak neučiníte, Vaše nároky Vám nikdo v insolvenci neuhradí! S
ohledem na skutečnost, že zákazníci EHM mají zakázky splněny v různém stadiu dokončenosti, bude třeba řádně posoudit jednotlivé pohledávky a tyto správně (právně) přihlásit do insolvenčního řízení. Je zřejmé, že některé pohledávky budou podmíněné, jiné nikoli.

Jsme připraveni Vám poskytnout zastupování v insolvenčním řízení a kvalitní právní služby. Váš případ posoudíme a přihlášku pohledávky Vám vyhotovíme a odešleme soudu.

Neváhejte se na nás obrátit! Vše zařídíme i online formou. Je to jednoduché, klikněte zde, či v úvodu stránky na sekci:

CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ – PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE

Další postup a nové informace, které sdělíme po prostudování návrhu, sledujte dále v sekci AKTUALITY na tomto webu, případně nás kontaktujte na KONTAKTECH uvedených výše.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

07.05.2023

ENERGETICKÝ HOLDING MALINA a.s. JE V INSOLVENCI – CO DÁL?

NENÍ TO KONEC! POMŮŽEME VÁM!

Vážení,

na webových stránkách společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM) bylo zveřejněno, že EHM podal návrh na povolení reorganizace. Bohužel se tedy stalo to, co se dalo, vzhledem k aktuální situaci, očekávat. Zatím v insolvenčním rejstříku není návrh EHM zveřejněn, tedy bližší informace neznáme.

CO TEDY DĚLAT, KDYŽ JE EHM V INSOLVENCI?

Dle sdělení dlužníka, chce tento svůj úpadek řešit formou reorganizace, tedy společnost EHM by neměla zaniknout, ale podle reorganizačního plánu by
měla dokončit své stávající zakázky. Reorganizační plán však musí být schválen schůzí věřitelů, kterou budete tvořit Vy věřitelé, řádně přihlášení do insolvenčního řízení.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že insolvence tedy nemusí být konec. Vaše peníze nemusí být ztraceny v nedohlednu. Naše kancelář
zastupuje více než 1700 klientů v insolvenčním řízení dlužníka GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). V tomto řízení i díky naší advokátní kanceláři, klienti získají více než 70% svých pohledávek, což je
nadstandardní uspokojení v rámci insolvence, v případě konkurzu.

Ani v insolvenčním řízení dlužníka EHM, není třeba „házet flintu do žita“. Důležité je, jaký je objem majetku a závazků dlužníka EHM, a zda bude
schváleno řešení úpadku formou reorganizace, resp. zda následně dojde ke schválení reorganizačního plánu, či bude nakonec prohlášen konkurz. Tyto
skutečnosti nám ukáže až čas. Ať tak nebo tak, nejdůležitější je pro všechny zákazníky EHM (věřitele), přihlásit ve lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, své nároky do insolvenčního řízení PŘIHLÁŠKOU POHLEDÁVKY. Pokud tak neučiníte, Vaše nároky Vám nikdo v insolvenci neuhradí! S
ohledem na skutečnost, že zákazníci EHM mají zakázky splněny v různém stadiu dokončenosti, bude třeba řádně posoudit jednotlivé pohledávky a tyto správně (právně) přihlásit do insolvenčního řízení. Je zřejmé, že některé pohledávky budou podmíněné, jiné nikoli.

Jsme připraveni Vám poskytnout zastupování v insolvenčním řízení a kvalitní právní služby. Váš případ posoudíme a přihlášku pohledávky Vám vyhotovíme a odešleme soudu.

Neváhejte se na nás obrátit! Vše zařídíme i online formou. Je to jednoduché, klikněte zde, či v úvodu stránky na sekci:

CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ – PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE

Další postup a nové informace, které sdělíme po prostudování návrhu, sledujte dále v sekci AKTUALITY na tomto webu, případně nás kontaktujte na KONTAKTECH uvedených výše.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

05.2023

ENERGETICKÝ HOLDING MALINA a.s. JE V INSOLVENCI – CO DÁL?

NENÍ TO KONEC! POMŮŽEME VÁM!

Vážení,

v insolvenčním rejstříku byl zveřejněn návrh na povolení reorganizace společnosti Energetický Holding Malina a.s. (EHM). Bohužel se stalo to, co se dalo, vzhledem k aktuální situaci, očekávat.

Naše advokátní kancelář návrh dlužníka obratem prostudovala a je připravena zákazníkům EHM poskytnout kvalitní právní pomoc, a to za účelem vymožení nároků. Dle návrhu dlužníka chce tento svůj úpadek řešit formou reorganizace, tedy společnost by neměla zaniknout, ale podle reorganizačního plánu by měla dokončit své stávající zakázky. Reorganizační plán však musí být schválen schůzí věřitelů.

Je důležité si hned na začátku uvědomit, že insolvence tedy nemusí být konec. Vaše peníze nemusí být ztraceny v nedohlednu. Naše kancelář zastupuje více než 1700 klientů v insolvenčním řízení dlužníka GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). V tomto řízení i díky naší advokátní kanceláři, klienti získají více než 70% svých pohledávek, což je nadstandardní uspokojení v rámci insolvence v případě konkurzu.

Ani v insolvenčním řízení dlužníka EHMalina, není třeba házet flintu do žita. Důležité je, jaký je objem majetku a závazků dlužníka EHM, a zda bude schváleno řešení úpadku formou reorganizace, resp. zda následně dojde ke schválení reorganizačního plánu, či bude prohlášen konkurz. Tyto skutečnosti ukáže čas. Ať tak nebo tak, nejdůležitější je nyní pro všechny zákazníky EHM (věřitele), přihlásit ve stanovené lhůtě 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku, své nároky do insolvenčního řízení PŘIHLÁŠKOU POHLEDÁVKYPokud tak neučiníte, Vaše nároky Vám nikdo v insolvenci neuhradí!

Váš případ posoudíme a přihlášku pohledávky Vám vyhotovíme a odešleme soudu. Jsme připraveni Vám poskytnout zastupování v insolvenčním řízení a kvalitní právní služby.

Neváhejte se na nás obrátit!

Je to jednoduché, klikněte zde, či v úvodu stránky na sekci: CHCI PODAT PŘIHLÁŠKU DO INSOLVENCE. 

Další postup a nové informace sledujte dále v sekci AKTUALITY na tomto webu, případně nás kontaktujte na KONTAKTECH uvedených výše.

V úctě

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

27.04.2023

Energetický Holding Malina a.s. – JAK DÁL?


Vážení,

naše advokátní kancelář se v rámci poskytování právních služeb zaměřuje na hromadné zastupování klientů vůči subjektům, za kterými uplatňují naši klienti své nároky (pohledávky). Mimo jiné zastupujeme např. cca 1700 klientů v insolvenčním řízení GROWING WAY s.r.o. vedené u Městského soudu v Praze, pod č.j. MSPH 89 INS 19990/2021 (www.pomocklientumgrowing.cz). Právní služby poskytujeme po celé České republice, když záležitosti řešíme jak osobní, tak online formou (prostřednictvím aplikace Teams, či pomocí e-mailové či telefonické komunikace).

Ze zkušeností víme, že díky hromadnému zastoupení klientů získáváme vyšší úroveň vyjednávací síly a tlaku na dlužníka, a tím jsme schopni dosáhnout pro klienty lepší podmínky pro vypořádání jejich nároků.

S ohledem na skutečnost, že jsme převzali právní zastoupení řady klientů Energetického Holdingu Malina a.s. (dále jen EHM) a nastudovali jsme aktuální situaci, učinili jsme následující zjištění o tom, že společnost EHM:

  • nekomunikuje se svými smluvními partnery (zákazníky) o své situaci a možnostech
  • neplní závazky ze smluv o dílo
  • není schopna zajistit realizaci všech zasmluvněných fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) a tepelných čerpadel (dále jen TC)
  • k dnešnímu dni již přišla o celou řadu zákazníků, neboť tito odstupují od smluv o dílo a ukončují tak spolupráci
  • je zřejmě v úpadku či jí hrozí úpadek


Většina našich aktuálních klientů preferuje realizaci a dokončení fotovoltaik a tepelných čerpadel, ale část také již odstoupila od uzavřených smluv o dílo.

Jak situaci dále řešit?

Aktuálně naše advokátní kancelář jménem klientů vyzvala EHM k součinnosti a poskytnutí informací o tom, jak hodlají dále postupovat ve vztahu k našim klientům (zákazníkům). Očekáváme reakci obratem, když v návaznosti na ni budeme dále konat.

Pro případ, že EHM nebude reagovat, jsme připraveni jménem našich klientů využít všechny právní cesty k ochraně jejich zájmů.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás:

Kontaktní email: EHM@kubicapartners.cz
Kontaktní mobilní telefonní číslo: 705 849 974
Aktuální informace:  https://www.pomocklientumEHMalina.cz